A jadebeach.hu weboldal Adatkezelési Tájékoztatója

 

 1. Tájékoztatás módja

A Waterworld Park Korlátolt Felelősségű Társaság (a jelen tájékoztatóban: „Adatkezelő”) az általa üzemeltetett jadebeach.hu honlap („Honlap”) látogatóinak, valamint az azon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevevőinek jelen adatvédelmi tájékoztató („Tájékoztató”) szerinti egyes – az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerint „személyes adatnak” minősülő – információit kezeli. Jelen tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, szolgáltatás vonatkozásában, amelyre a Waterworld Park Kft.  jelen tájékoztató alkalmazását írja elő. Az Adatkezelési Tájékoztató a Waterworld Park Kft. által követett adatkezelési elveket és gyakorlatot, a Waterworld Park Kft. által kezelt személyes adatok típuskörét, az adatkezelés célját, valamint az érintettek jogai gyakorlásának lehetőségeit rögzíti. Tájékoztatjuk továbbá azon jogairól, amelyek Önt az adatkezelési tevékenységünkkel kapcsolatban megilletik. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el Tájékoztatónkat, és amennyiben a Waterworld Park Kft. adatkezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése vagy kérése van, forduljon hozzánk bizalommal alábbi elérhetőségeink egyikén:

Az adatkezelő megnevezése: Waterworld Park Kft.

Adatkezelő székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 83/A 2. em.

Adatkezelő elérhetősége: info@jadebeach.hu

Az adatkezelési tájékoztató 2020.02.01-től hatályos

 

 1. Adatkezelés elvei

A Waterworld Park Kft. a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint a reklámszabályozással, elektronikus kereskedelemre vonatkozó rendelkezésekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli.    

A Waterworld Park Kft. Kft. elkötelezett Szolgáltatásai Felhasználói személyes adatainak védelme iránt, ezért adatkezelési gyakorlatát az irányadó hatályos jogszabályokhoz igazítja a Felhasználók magánszférájának védelme és tiszteletben tartása mellett.          

A Waterworld Park Kft. Kft. kizárólag a Felhasználó Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott személyes adatait kezeli, akként, addig az időtartamig és arra a célra, amelyet a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban előzetesen meghatározott, és amelyhez a Felhasználó hozzájárulását adta, vagy amelynek kezelését jogszabály előírja.     

A Waterworld Park Kft. Kft. minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.        

Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.        

 

 1. Adatkezelés célja

A tájékoztató célja, hogy megismertessük Önt a személyes adatok kezelésének részleteivel.

A Waterworld Park Kft. adatkezelésének célja:

a)         a Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolattartás, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;

b)         a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető részszolgáltatások) azonosítása;

c)         a Szolgáltatás testre szabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;

d)         a Szolgáltatások fejlesztése érdekében statisztikák, elemzések készítése;

e)         a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;

f)          reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.);

g)         nyereményjáték, díjazással vagy nyereménnyel járó egyéb megmérettetés (pl. pályázat, verseny, stb., együtt: nyereményjáték) során a szervezés és lebonyolítás, a többszörös regisztrációk kiszűrése, a nyertesek azonosítása és értesítése, a panaszok kezelése, a nyeremény, díj kézbesítése, illetve a megnyert szolgáltatás igénybevétele, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és a számviteli kötelezettségek teljesítése;

h)         webáruház esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék kézbesítése, illetve a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése;

i)          közösségi portál esetén internetes közösség alkotása, a Felhasználók egymás általi azonosítása, ismerkedésük lehetővé tétele, Felhasználók által generált tartalmak közzétételéhez tárhely biztosítása, a Felhasználási Feltételekben meghatározott internetes közösség informálása a közösségben zajló a Felhasználóval kapcsolatos eseményekről;

j)          a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége

A hirdetésmegjelenítés és/vagy tartalomszolgáltatás keretében a Waterworld Park Kft. a Felhasználó által a regisztráció és a Szolgáltatás igénybevétele során megadott, hozzáférhetővé tett adatokat (beleértve a Waterworld Park Kft., valamint a külső szolgáltató által elhelyezett cookie-k által a Waterworld Park Kft.  üzemeltetésében álló Honlapokon észlelt felhasználói szokásokról gyűjtött információkból nyert adatokat, naplózási adatokat), konverziós eseményeket felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Waterworld Park Kft. honlapo(ok)on célzott tartalmat jelenítsen meg, és/vagy hirdetést jelenítsen meg. A Waterworld Park Kft. a célzott tartalomszolgáltatáshoz és hirdetés-megjelenítéshez külső szolgáltatót vehet igénybe.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, az érintettekkel együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott, vagy az érintettek által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, a jogi személyek megadott adatait nyilvánosan elérhető forrásból ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A társaság 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatait semmilyen formában nem kezeli. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Szabályzatban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek át nem adja. Az Adatkezelő törvényben meghatározott kötelező esetekben a társaság fő- és egyéb tevékenységeihez kapcsolódóan harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintettek Személyes adatait. Az Adatkezelő jelen Szabályzatban felsorolt Adatfeldolgozói jelen Szabályzat hatályba lépését követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, illetve törléséről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, az Adatkezelő ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, az Adatkezelő tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely a Felhasználók rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá az Adatkezelő nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot. Az Adatkezelő a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Az adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen:

- az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a Szabályzatban: GDPR)

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a Szabályzatban: Infotv.),

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a Szabályzatban: Ptk.),

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 168-169. §-a (a bizonylatok megőrzését illetően) (a Szabályzatban: Számviteli tv.).

 

 1. Kezelt adatok

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.  A Waterworld Park Kft. elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait a jogszabályokkal összhangban kezeljük. A Waterworld Park Kft. az alábbi elveket követi az általa végzett adatkezelések során:

 • Csak jogszerűen kezelünk személyes adatot.
 • Csak célhoz kötötten, takarékosan és korlátozott ideig kezelünk személyes adatot.
 • Vigyázunk az Ön személyes adataira.
 • Segítünk abban, hogy Ön érvényesíthesse az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

 

 1. Cookie használata

A Honlapon cookie-kat (sütiket) alkalmazunk annak érdekében, hogy a felhasználók igényeit, Honlappal kapcsolatos viselkedését megismerjük és azok alapján a látogatásokról anonim statisztikákat készítsünk, valamint, hogy a Honlap működését biztosítsuk.  A követőkódok rögzítik az ön látogatásáról és adatokat gyűjtenek amelyeket statisztika alkotásra, a statisztikák elemzésére és személyre szabott reklámozásra használunk fel a Google Analytics, Google Adwords és Facebook pixel webanalitikai és remarketing szolgáltatásával. A honlapon ezekhez a tevékenységekhez analitikai és remarketing kódok találhatók.

 

Adatkezelés jogalapja: Infotv. 6. § (1) b) pontja szerint az adatkezelő jogos érdeke

Adatkezelés célja: látogatások elemzése, üzletfejlesztés

Kezelt adatok köre: IP cím, látogatáshoz kapcsolódó viselkedési adatok, beállításoknak megfelelően egyéb adatok

Adattárolás határideje: az adatok törléséig

Adattárolás módja: elektronikus

Kétfajta süti használata: Technikai okokból szükséges sütiket, amelyek nélkül a honlap nem működne tökéletesen és Marketing/analitikai célú kódokat.

Az alábbiakban látható, hogy milyen adatokat gyűjtünk és milyen célból, milyen feltételekkel:

Technikai okokból szükséges sütik

Süti neve:

Szolgáltató:

Típus:

Lejárati ideje:

dinamikusan generált véletlenszerű karaktersorozat

jadebeach.hu

munkamenet azonosító

munkamenet végén

Süti funkciója: azonosítja az adott munkamenetet

Statisztikai célú sütik

Süti neve:

Szolgáltató:

Típus:

Lejárati ideje:

jadebeach.hu

jadebeach.hu

HTTP süti

2 év

_gat

Süti funkciója: technikai

jadebeach.hu

HTTP süti

1 perc

_gid

Süti funkciója: technikai

jadebeach.hu

HTTP süti

24 óra

Süti célja: egyedi azonosítót társít a látogatáshoz, ami statisztikai adatokat rögzít a látogató oldal használatáról.

 

Marketing/analitikai célú kódok

Süti neve:

Szolgáltató:

Típus:

Lejárati ideje:

Google Ads

google.com

Remarketing címke

adott munkamenet

Süti célja: A Google Adwords használja arra, hogy újra elérje azokat a látogatókat akikből valószínűleg vásárlók lesznek, különböző honlapok használatakor mért online viselkedésük alapján.

 

Süti neve:

Szolgáltató:

Típus:

Lejárati ideje:

Facebook Pixel

facebook.com

Pixel

3 hónap

Süti célja: A facebook használja arra, hogy harmadik felektől származó hirdetéseket jelenítsen meg.: A facebook használja arra, hogy harmadik felektől származó hirdetéseket jelenítsen meg.

 

A Waterworld Park Kft. a Honlap működéséhez feltétlenül szükséges sütiket a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek alapján kezeli a fentebb feltüntettek szerint. A marketing és analitikai sütik kezelésének jogalapja – szintén a feltüntetettek szerint – az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja), amelyet Ön a Honlapon az ajánlott süti beállítások elfogadásával, illetve a beállítás Ön általi módosításának megfelelően adhat meg. Az Ön által korábban megadott hozzájárulást ugyancsak a süti beállítások módosításával jogosult visszavonni. Hangsúlyozzuk, hogy Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, a hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Hangsúlyozzuk továbbá, hogy Ön a fentebb jelölt, hozzájárulásán alapuló sütik alkalmazásához nem köteles hozzájárulást adni, a hozzájárulása hiányában azonban a Honlap vagy egyes részei, szolgáltatásai ezek nélkül nem érhetők el teljes körűen. Amennyiben a fenti sütiket Ön blokkolja a böngészőjében, úgy ugyancsak lehetséges, hogy a Honlap nem működik majd megfelelően. A Honlapon elérhető süti beállításokon túl általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a sütikkel kapcsolatos beállítások. A sütik beállításával kapcsolatban az alábbi linkek is segítségére szolgálhatnak, valamint további információt az egyes böngészők „Súgó” menüjében talál. A legnépszerűbb böngészők sütikkel kapcsolatos beállításairól az alábbi linkeken olvashat:
 


A sütikkel kapcsolatos részletesebb tudnivalókért kérjük, keresse fel az alábbi weboldalakat:

 

 1. Adatkezelés, és az adatok tárolásának hossza

 

 • Kapcsolatfelvétel

Kapcsolatfelvétel: a http://www.jadebeach.hu/kontakt oldalon található űrlap kitöltésével.

Adatkezelés jogalapja: Infotv. 6. § (6) szerinti hozzájárulás

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel elősegítése

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám

Adattárolás határideje: a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig)

Adattárolás módja: elektronikusan

 

 •  Feliratkozás hírlevélre

Hírlevél feliratkozás esetén hetente egyszer küldünk a Jade Beach-el kapcsolatos legfontosabb információkat, híreket, újdonságokat. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni a hírlevélben található “Leiratkozom” linkre kattintva. Hírlevélre a hírlevél kitöltő form kitöltésével lehet feliratkozni.

Adatkezelés jogalapja: Infotv. 5. § (1) a) pontja szerinti hozzájárulás

Adatkezelés célja: Hírlevélküldés

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, egyéb megjegyzés

Adattárolás határideje: visszavonásig (leiratkozásig)

Adattárolás módja: elektronikus

 

 1.  Látogatáselemzés

Honlapunk a Google Analytics szolgáltatását és a Facebook szolgáltatását használja látogatáselemzéshez.

A Google és bizonyos esetekben a Facebook elemezni fogja azt, hogy hogyan használja honlapununkat. Ennek érdekében a fenti táblázatban részletezett sütiket használjuk. Honlapunk használatával kapcsolatos információit (így például az operációs rendszere a típusát, az ön által látogatott egyéb weboldalaink címét (URL), a képernyő beállításait) az Egyesült Államokba továbbítjuk a Google részére, ahol tárolják és elemzik az adatokat, az eredményeket pedig a rendelkezésünkre bocsátják anonimizált formában. A honlapunkon IP anonimizáló funkciót nem használunk. Bizonyos esetekben adatokat gyűjt a Facebook is. A Google rendelkezik az Európai Unió és az Egyesült Államok Privacy Shield tanúsítványával, amely alapján a megfelelő szintű adatvédelem biztosított a Google általi Egyesült Államokba történő adattovábbítás során.

Használjuk továbbá a Facebook pixel szolgáltatását amely szintén adatokat gyűjt látogatásáról. Bármikor visszavonhatod a Google elemzésre irányuló hozzájárulását a Google által biztosított Browser Plugin letöltésével és telepítésével. Ez az opció csak akkor akadályozza meg a látogatáselemzés további használatát ha azt a böngészőt használja. Google Analytics alkalmazással kapcsolatban további információért kérjük, olvassa el a Google Analytics Felhasználási Feltételeit, a Google Analytics Biztonsági és Adatvédelmi Alapelveit és a Google Adatvédelmi Tájékoztatóját.

 

 1. A célzott tartalomszolgáltatásba és hirdetésmegjelenítésbe bevont külső szolgáltató

A Waterworld Park  Kft. a felhasználói élmény fokozása, a Szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében egyes web alapú Szolgáltatásainak működése során a célzott tartalomszolgáltatás és hirdetés-megjelenítéshez külső cég szolgáltatását veheti igénybe, amelynek segítségével képes a Felhasználók Waterworld Park  Kft. üzemeltetésében lévő honlap(ok)on tapasztalt felhasználói szokása – és az Adatkezelési Tájékoztató erre vonatkozó rendelkezése esetén további adatok – alapján felhasználói csoportokat képezni. Az Adatkezelési Tájékoztató eltérő rendelkezése hiányában a külső szolgáltató által gyűjtött információkat sem a Waterworld Park  Kft., sem a külső társaság nem kapcsolja össze a Szolgáltatás regisztrációja illetve használata során a Felhasználó által megadott adatokkal.      

 

 1. Adatfeldolgozók

Hírlevél küldés: Mailchipm

Webanalitika: Google Analytics és Google Adwords

Google LLC

1600 Amphitheatre Parkway

Mountain View, CA 94043

USA

Közösségi oldal és marketing: Facebook LLC

1 Hacker Way,

Menlo Park, CA 94025

USA

Tárhelyszolgáltató és Online marketing szolgáltatások: Net-position Kft.

1113 Budapest, Karolina út 17.

info@net-position.hu

 

 

 

 1. Személyes adataival kapcsolatos jogok

Személyes adataik kezeléséről tőlünk, mint adatkezelőtől bármikor írásban, a honlapon keresztül küldött elektronikus vagy postai levélben tájékoztatást kérhet. Kérheti személyes adatai helyesbítését és a kötelező adatkezelés kivételével – személyes adatai törlését vagy zárolását. Ez azt jelenti, hogy ha fenn áll, a számlázáshoz szükséges adatait nem, de a regisztráció során megadott adatait törölhetjük. Joga van az adathordozhatósághoz, ami azt jelenti, hogy kérésére az általunk kezelt adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) átadjuk Önnek.

Tájékoztatást csak akkor tudunk Önnek küldeni, ha valós e-mail címről küldte. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az általunk kezelt adataidra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozók nevére és címére és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükre, a személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjára és címzettjére.

Megkeresésére a legrövidebb idő alatt, de legfeljebb harminc (30) napon belül reagálunk.

 

 1. Jogérvényesítés

Adatai kezelésével kapcsolatban panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH). Jogosulatlan vagy jogellenes adatkezelésből származó kár megtérítése iránti kérelemmel fordulhat  lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes bírósághoz.

A NAIH elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

www.naih.hu

 

13. Egyéb rendelkezések

Adatkezelő a hatályos jogszabályok szerint fenntartja magának a jogot, hogy a Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa, amelyről honlapján jogosult (de nem köteles) tájékoztatást adni, azonban a hatályos Adatvédelmi tájékoztató annak felületén mindenkor elérhető. A módosítás nem érinti az érintettek a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő joggyakorlását. Az érintett ellenkező nyilatkozat hiányában elfogadja az Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.